Politikermöte på Kaipledaplatsen i Karlskrona inför valet 2014

Jag har engagerat mig för att få suicidprevention och efterlevandestöd på agendan

 

❤❤❤

Tillsammans måste vi fortsätta arbetet för att ta bort tabun runt självmord. Jag har en klar målsättning med mitt engagemang och det är nollvisionen, att ett självmord är ett självmord för mycket. Det talas mer öppet om självmord idag än för några år sedan, men det talas fortfarande inte öppet nog om hur självmord förebyggs. 

❤❤❤

Det fanns 6 Suicidpreventiva Nätverk i Sverige. Jag har deltagit i träffar för det Sydsvenska Nätverket för Suicidprevention som omfattar Region Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland. När jag var med där representerade jag den ideella föreningen SPES Blekinge. Ibland har jag varit ensam från Blekinge som deltagit på träffarna. Genom det arbetet förstod jag mer hur olika man arbetar med suicidprevention i olika landsting och kunde ta med mig tankar hem som jag delade med dem i arbetsgrupper i Blekinge som jag deltog i. Några regioner i Sverige har kommit mycket långt medan i andra ligger arbetet i sin linda. Sedan 2020 är det de suicidpreventiva samordnarna i de olika regionerna som träffas, så vi lekmän är inte längre med.

 

Nationella suicidpreventiva konferenser 

hålls vartannat år, på olika platser i Sverige och jag har deltagit på några av dem.

 

Folkhälsomyndigheten ansvarar 

2015 fick Folkhälsomyndigheten medel och uppdraget att samordna arbetet med suicidprevention. 2018 fick riksorganisationerna SPES, Suicide Zero och MIND statliga bidrag för sin verksamhet och man har kunnat anställa fler i sina verksamheter. 

 

Ett pressmeddelande kom från regeringskansliet lördag 30 juni 2018 att "regeringen avsätter extra medel som Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att fördela till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention och ger också Folkhälsomyndigheten uppdraget att planera och genomföra en nationell kampanj för att öka kunskapen om dessa frågor och minska stigmat."

 

 

Lokalt och regionalt engagemang

Jag har på flera sätt som ordförande i SPES Blekinge försökt att väcka lokalsamhället vad gäller självmordsförebyggande arbete.

 

Från talarstolen i kommunfullmäktige, genom tal på torget, vid öppen utfrågning av politiker inför valet 2014 och genom att arrangera teaterföreställningar. 

 

Genom lokalt politiskt engagemang i kommunfullmäktige har ett beslut tagits om att inrätta suicidpreventiva planer i Karlskrona kommun.

I senare uppföljning och kontakter som tagits med Folkhälsorådet, politiker och tjänstemän som till exempel folkhälsosamordnare, verksamhetsansvariga och forskningsenheten på landstinget, har jag försökt att göra suicidprevention, självmordsnäras och efterlevandes situation mer synlig. Mitt arbete har ännu inte lett till några förbindande suicidpreventiva insatser som jag känner till. Inte att händelseanalyser görs efter varje självmord och självmordsförsök. Inte att utbildning och stöd med automatik sätts in efter självmordsförsök och till dem som söker för självmordstankar. Men jag blev inbjuden att delta (åren 2018-2019) i Projektgruppen för Suicidprevention som tog fram förslag till en handlingsplan i Suicidprevention för Region Blekinge.

Fler vågar prata idag i de här frågorna i samhället beroende på allas våra ideella insatser runt omkring i Sverige. 

 

Länsövergripande manifestatoner i Blekinge och Karlskrona, den 10 september, på den internationella Suicidpreventiva Dagen har också ägt rum. ❤❤❤

Insändare i Blekinges 2 lokala tidningar, sociala medier och lokalradio och teve den 3 maj 2019

Kommunen har ännu inte bett rektor Johan om ursäkt

Sydöstran skriver felaktigt på valborgsmässoafton, den 30 april 2019, att ”Kommunen bad om ursäkt för beskyllningarna och händelsen utreddes”. Sanningen är den att 5 år efter de grava beskyllningarna som ledde fram till Johan Johanssons djupa depression och tragiska självmordsförsök har ingen ursäkt fortfarande lämnats.

Johan anklagades offentligt under en presskonferens för att, som rektor på den skola där Yara gick, inte ha anmält till socialtjänsten om Yaras skador. Han blev avstängd från sin tjänst, trots att han följt alla rutiner och gjordes skyldig till att ha orsakat Yaras död. Den anklagelsen ledde till att rektorn i sin djupa sorg och förtvivlan skadades mycket svårt i en trafikolycka.

En suicidal skam vilar över Karlskrona

Skammen som kommunen riktade mot sin rektor efter Yaras tragiska död riktas nu istället tillbaks till Karlskrona kommun. 5 år efter händelsen att ha utpekat Johan som ansvarig för Yaras död, att han skulle ha brustit i sin tjänsteutövning, har Johan Johansson fortfarande inte fått upprättelse. Inget skadestånd har betalats ut, ingen ursäkt har lämnats.

Karlskrona kommuns hanterande av Johan är en stor skandal

Att Sydöstran publicerar en artikel med samma osanning blir bara för mycket. Backa, gör om och gör rätt. Att Karlskrona kommun kompenserar Johans tragiska öde med en offentlig ursäkt, utbetalar en gottgörelse och ett skadestånd är det minsta han och allmänheten kan begära.

Maiellen Stensmark

Ordförande i SPES Blekinge – anhörigföreningen Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd Blekingekrets

Artikeln har idag på morgonen skickats in till massmedia.

 

Arbetssätt i suicidprevention

Att skapa ett tydligt arbetssätt är vägen till framgång i det suicidpreventiva arbetet. För detta krävs politiska beslut, avsatta medel och medvetenhet!

 

En suicidpreventiv plattform

Förslag har lämnats till politiker och tjänsteman (2015 och igen tillsammans med en psykiater i Blekinge 2018) om att inrätta en suicidpreventiv plattform, ett centrum för suicidprevention och

upprätta en kunskapsbank för regionen; för att sammanställa statistik över antalet självmord i länet, med uppgifter om var självmorden skett (även självmordsförsök)/ tillvägagångssätt, för att kunna ge

utbildningsinsatser, även enskilda program efter ett självmordsförsök, men också för att dela

forskningsresultat, visa arbetssätt som på andra håll visat sig gynnsamma, samt följa upp varje självmord (självmordsförsök) i länet med en

händelseanalys, för att bättre kunna följa upp, förebygga, utbilda och informera.

-En suicidpreventiv organisation i länet kan till stor del bestå av redan anställda på olika arbetsenheter,  med specialintresse, kunnighet i just suicidprevention och efterlevandestöd.

 

Länsgemensam psykiatri finns i Blekinge, med minnesenhet, ätstörningsenhet och sexologimottagning. Skulle det också kunna finnas en SuicidPreventiv enhet? dit både självmordsnära som inte hittat rätt i vården, deras närstående och andra stödgivare kunde få hjälp, genom samverkan, med målsättningen att Rädda Liv! 

- som kan vara en sammanhållande kraft/ för att sprida kunskap genom föredrag,  informationer, 

- som är tillgänglig för oroliga anhöriga och kan hänvisa dem och 

självmordsnära personer, till rätt aktörer i vården och samhällsservice som socialförvaltning/ barn/vuxen, missbruks- funktionsstöds- arbetsmarknadsenhet/ arbetsförmedling, ekonomiskt bistånd och skuldsanering, Barn och Ungdomspsykiatri (BUP), vuxenpsykiatri/beroendeenhet, vårdcentral och annan specialistmottagning.

- som kan stötta arbetsgivare och anställda, för att förebygga självmord genom stöd på arbetsplatsen, eller där någon dött i självmord.

Förslaget är ett frö som såtts, som förhoppningsvis leder till någonting konkret i samtliga regioner.

 

Projektledare i Samordnad Individuell Plan, SIP

Under 2017 anställdes jag som projektledare av Landstinget i Blekinge, för att tillsammans med representanter för kommunerna och landstinget i Blekinge ta fram ett förslag till utbildning och organisation för arbetet med Samordnad Individuell Plan, SIP i Blekinge.

Under samma tid ställde jag frågan om SIP används i det suicidpreventiva arbetet på andra platser, när jag deltog i en nätverksträff i Sydsvenska Nätverket för Suicidprevention. Jag fick till svar att Växjö och Ljungby, genom det suicidpreventiva teamet, gör det. Arbetet i Blekinge går sakta framåt men det känns oerhört positivt att höra om regioner som kommit längre!

ÅRETS ELDSJÄL 2021

2021-10-14

På onsdagskvällen under Psykiatriveckan delades det ut ett pris till årets Eldsjäl.

SPES Blekinge förärades utnämnandet och ett pris på 10 000 kronor till anhörigföreningen, som jag, Maiellen, fick ta emot.

I mitt tacktal berättade jag om

efterlevandestöd i både Karlskrona och Karlshamn. Det är kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg som tillsammans med SPES bjuder in till efterlevandestöd på Regeringsgatan 64 i Karlshamn, som lånar ut lokal och bjuder på fika under våra träffar.

Om POSTVENTION I BLEKINGE; efterlevandestöd så snart vi får veta av någon i familjen att ett självmord inträffat. Vi träffas, de närstående tillsammans med en person från SPES Blekinge, en person med egen erfarenhet av att ha förlorat en närstående i självmord. Det är oerhört viktigt med tidigt efterlevandestöd och det ger HOPP. Att kunna lägga pusslet tillsammans med någon med egen erfarenhet är a och o. De sista dagarna, hur de varit, olika personer har sina berättelser, saker som sagts, inte sagts, samtal om hur situationen kunde leda till självmord - om hur man gör för att ta sig igenom det här, om hur det går att överleva chocken, smärtan och sorgen. Familjemedlemmarna får tips om hur man bär varandra och sig själv, genom att andas, få i sig mat och dryck, att sova hos någon ger tröst och skydd. Vi ses tätt den första perioden, alla tillsammans. Vi talar om alla rädslor, föreställningar som dyker upp och lämnar inte någon ensam i det här svåra.

Jag berättade också om att ELLIPSE-projektets gratis app i psykisk hälsa, för att förebygga självmord, snart är klar! På sex språk: engelska, svenska, norska, polska, tyska och ungerska. läs mer www.e-llipse.com

På torsdagsmorgon ringde Patrik Franke från radio P4 och frågade om han kunde komma till jobbet och intervjua mig om hur det kändes att få utmärkelsen. Det är den länken du tar del av här.

https://sverigesradio.se/artikel/ett-raseri-inom-mig-att-det-far-fungerar-som-det-gor

Arbetskamraterna firade mig och det ideella arbetet jag gör i SPES Blekinge genom att bjuda på tårta! En av lokaltidningarna hade ett reportage.

https://www.blt.se/nyheter/hyllad-utsags-till-arets-eldsjal-gor-ett-viktigt-arbete-for-hart-drabbade-e5244b29/