Vi vill alla se en långsiktig satsning för att minska självmorden bland barn och unga

2020-04-25

Suicide Zero skriver och VI VILL ALLA  "att ansvariga samhällsaktörer ska:

Uppdatera det nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet med tidsatta och uppföljningsbara mål. Sätta av resurser och tillsätta ansvariga för att nå målen. Alltför lite har hänt sedan programmet antogs 2008.

Kraftigt förstärka resurserna för den suicidpreventiva forskningen och säkerställa att den kunskap och de rekommendationer som finns för suicidprevention implementeras av staten, regionerna, kommunerna och förs vidare ut i närings- och föreningslivet. Forskningen som behövs för att utveckla kunskapsbasen och nya metoder inom suicidprevention är idag oansvarigt underprioriterad vad gäller resurser, jämfört med andra forskningsområden.

Ta fram handlingsplaner för det självmordsförebyggande arbetet i samtliga regioner och kommuner, samt verksamhetsanpassa skriftliga rutiner. Arbete med handlingsplaner pågår i viss utsträckning på olika håll i landet, men det går alldeles för långsamt.

Ta fram förslag på ett nationellt regelverk som säkerställer att händelseanalyser alltid genomförs vid självmord samt hur dessa ska göras för att skapa suicidpreventivt lärande. Se till att lärdomarna från dessa analyser sprids och används i ett systematiskt och systemförändrande förbättringsarbete. Analyserna får inte vara begränsade till att hitta eventuella felaktigheter i händelsekedjans slut. De ska sträva efter att, med bästa tillgängliga kunskap, se hur tidigare och mer sammansatta insatser i samarbetet inom och mellan olika aktörer hade kunnat fungera mer suicidpreventivt.

Utveckla och finansiera stödet till människor i psykisk kris och se till att detta stöd samordnas med den ideella sektorns olika stödfunktioner. Det ska vara lättare att snabbt få stöd och hitta hjälp på rätt nivå. Enklast sker detta genom att återuppliva den nedlagda nationella hjälplinjen med legitimerade psykologer och se till att den är öppen dygnet runt.

Suicide Zero föreslår också OCH VI INSTÄMMER, en riktad satsning med fokus på den svenska skolan. Vi vill att ansvariga samhällsaktörer ska:

Förtydliga skolans uppdrag att främja elevers hälsa och välbefinnande genom att se över läroplanen för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Göra undervisningen om psykisk hälsa och kunskap i att hantera livets svårigheter till en del av den obligatoriska undervisningen. Använd kuratorsresursen och elevhälsan i detta skolningsarbete.

Satsa på elevhälsan genom att öka tillgängligheten till kuratorer och psykologer i skolan. Skolkuratorer och annan elevhälsopersonal behöver finnas ute i den pedagogiska verksamheten. Fokus behöver flyttas från att åtgärda och hantera kriser till att arbeta förebyggande. Antalet personal per elev inom elevhälsan behöver regleras i samarbete med professionsföreningarna. Särskilt antalet kuratorer per elev behöver förstärkas på många skolor.

Stärka samverkan mellan skolan och berörda myndigheter med ansvar inom elevhälsområdet. För att ge tidiga insatser till unga som befinner sig i en utsatt situation behöver samverkan och samarbetet med t. ex. socialtjänsten och polisen stärkas. Skolan kan inte ensam ta ansvar för, och hantera, den svåra samhällsuppgiften."

Lyssna till paneldiskussionen mellan

Ing-Marie Wiselgren, nationell samordnare psykiatrifrågor, Sveriges Kommuner och Regioner - SKR

Chiara Bergmark Stanzani, första vice förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA

Hilda Johnsson, kurator och social koordinator, Linköpings kommun

Klas Bergling, Tim Bergling Foundation

under ledning av Rickard Bracken Generalsekreterare, Suicide Zero

genom att klicka på länken nedan. Här kan du också ladda hem rapporten.

http://link.confetti.events/track/click/30169355/www.suicidezero.se?p=eyJzIjoiWGNqWXZxUGswRkZlWTcyRjFDenE3R0M5NjRnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDE2OTM1NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5zdWljaWRlemVyby5zZVxcXC9yYXBwb3J0ZXJcXFwvVGlvLWFyLXV0YW4tZm9yYmF0dHJpbmctTnUta3JhdnMtc3RvcmEtaW5zYXRzZXItZm9yLXVuZ2FzLXBzeWtpc2thLWhhbHNhXCIsXCJpZFwiOlwiNjM5MDk4N2EwMDZmNGE1MWE3ZDgwZjVmYjU1YWRjMWNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIzMGYxNmQwY2E1N2JmZDAwNjgwMGNjNTYyMWRlM2MxMjU1MzgyNGZjXCJdfSJ9

Tillsammans kan vi rädda liv! ❤❤❤

 

I dag 21/4 kl. 09.00 sänder vi vårt rapportsläpp med efterföljande paneldebatt

Hej! 

Rapporten Tio år utan förbättring: Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa har tagits fram tillsammans med Kairos Future. Den handlar om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga.

Länk till sändningen: https://www.suicidezero.se/rap...

Vi ses! Hälsningar, Rickard Bracken Generalsekreterare, Suicide Zero