Ja, självmord går att förebygga

Låt det genomsyra samhället, som behöver bli bättre på att förebygga genom sociala insatser och i samverkan mellan olika aktörer.

Det behövs en medveten politisk insats, kraftfull lagstiftning och verksamheter med varje människas bästa som mål.

 

Samhället

Samhället förhindrar många självmord genom att göra det svårare för självmordsnära att fullfölja impulsen att ta sitt liv. Man bygger till exempel in järnvägsnät, tunnlar och sätter skyddande räcken på broar. Man installerar självmordssäkra kranar, handtag och utrustningar i vården.  

Interventioner kan du läsa mer om under fliken Akut. 

Det behövs också utbildning. Därför har Ellipse Gatekeeper+ utbildningsprogram tagits fram, för alla studerande på olika utbildningsprogram, för redan yrkesverksamma, men också för allmänheten.

Suicidprevention är ett teamwork

Att förebygga självmord är oftast inte ett ensamarbete av en människa. Ingen människa kan rädda sig själv. Vi behöver varandra! Människor är beroende av varandra, av att tillhöra ett kollektiv. Suicidprevention handlar mycket om att öppna allas ögon för varandra! Alla har mycket att tillföra i samhället. Alla behöver ha tillhörighet och hitta sitt sammanhang!

 

Akut självmordsnära människor behöver kvalificerade insatser

Människor i suicidkris och deras närstående behöver omedelbar behandling och utbildning om hur man tar kontroll över sina egna självdestruktiva tankar och varför man inte ska sätta tankar på självmord i verket,

man behöver kunna söka heldygnsvård, tätare suicidpreventiv behandling och kvalificerad samtalskontakt på egen begäran och hjälpt av närståendes medverkan.

 

Samhället behöver förebygga psykisk ohälsa

genom att psykiatrin arbetar mer holistiskt kring personer, i nära samverkan med andra aktörer och med anhöriga, istället för att upplevas som en separat verksamhet, med hindrande sekretess och att människor hålls i passivt, ibland också i slutet, förvar. 

 

Livskunskap

Undervisa eleverna i skolan och hela vägen till ung-vuxen ålder om att

 

❤ det är normalt för en människa att både den psykiska och fysiska hälsan skiftar under en människas liv och

❤ vad man kan göra för att må bättre

❤om glädje och sorg i livet och om

❤existentiella frågor.

 

Livskunskap behöver vara ett eget ämne, med fastställt innehåll, som inte betygsätts och helst leds av samma person under hela skoltiden, gärna en yrkeskategori som vanligtvis inte arbetar på skolan.

 

Allmänheten behöver utbildas i "Psykisk livräddning", i"Första hjälpen till psykisk hälsa", få kunskap om att kunna, våga finnas där för en annan och veta hur man ska agera när man möter en person i behov av stöd samt veta när och hur man söker hjälp för egen del.

 

Att tillhöra en gemenskap, 

att betyda något för någon annan är viktiga sociala komponenter. Kontakter mellan olika personer ger sammanhang och mening, både för den som tar kontakten och för den som tar emot. Det är alltid ett ömsesidigt utbyte av energi som sker när människor träffas! Alla har något att lära av varandra och något att dela med sig av!

 

Kosten

(även sjukhusmaten) är viktig för mående och tillfrisknande. Vi blir vad vi äter! Ekologisk mat, fri från gifter och kemikalier, är att föredra! Kroppen bli mer allert av gröna grönsaker och av frukter, än av kött, som man kan äta betydligt mindre av eller utesluta. Processad mat, färdigrätter och halvfabrikat, är aldrig lika näringsrik som nylagad mat, som du lagar själv av fina råvaror. Laga mat från grunden med bra råvaror! Drick vatten!   

 

Frisk luft och motion är livsnödvändigt

Träning tar bort tröghet, känslor av isolering och fyller kroppen med liv och livskraftiga muskler, vilket ger bättre fungerande kroppsliga funktioner som ämnesomsättning och matsmältning. Har du svårt att komma igång, börja med få enkla rörelser och kortare promenader, för att sedan utöka tiden.    

 

Det finns enkel yoga, till exempel De Fem Tibetanerna, fem enkla rörelser som verkligen kommer att göra skillnad mycket snart, mindfulness och enkla meditationer som man kan söka på internet och lära sig på egen hand.  

 

Självhjälp

att träna på egen hand fungerar (nästan) lika bra som att träna i grupp. Regelbundenheten är viktig för snabbt resultat!

 

Massage - terapeutisk beröring är mjuk och följsam

ger trygghet, kunskap om kroppen. Kroppsminnen kan ersättas och förnyas. Det finns många underbara kroppsterapier som gör människan som ny! De underlättar den personliga utvecklingen och stärker motståndskraften, kroppsfunktioner och väcker upp livsglädje! Efter utrensning av det gamla följer nya behagliga upplevelser!  

 

Släpp det gamla och välkomna det nya!

De första kroppsterapeutiska behandlingarna kan väcka upp sorgen, tårarna kan rinna av beröringen. Det kan kännas konstigt att kroppen behållit mycket minnen som nu som först kan komma upp till ytan. Använd i så fall all blockering som information och del i terapin. Den läkande processen har satt igång! När en dörr stängs öppnas en annan! Livet visar på nya möjligheter. Livet är underbart!

Suicidpreventiva planer

❤❤❤

Upprätta suicidpreventiva planer för alla arbetsplatser personalgrupper, i verksamheter, föreningar och implementera dem hos alla. Det handlar bland annat om besluts- och ledningsstöd, om checklistor som kan följas,

* när en anställd förändras till sitt sätt som väcker oro hos någon i personalgruppen,

* när verksamheten besöks av människor med psykisk ohälsa, eller

* när du möter någon på stan som du förstår behöver ditt stöd.

 

Mellan aktörer i olika verksamheter

kan en samverkan/en samordnad individull plan/SIP behövas, för att tydliggöra vilka insatser som görs och behövs, så att helheten blir tydlig.

 

En aktör i vården eller socialtjänsten kan tillsammans med den person det berör och hens anhöriga, kalla ihop till ett möte då man tillsammans gör en planering. Då vet alla aktörer vilka andra insatser som görs och man samordnar och ger information till de andra samhällsaktörerna, för samplanering och samordning av insatser.