Ja, självmord går att förebygga

Låt det genomsyra samhället, som behöver bli bättre på att förebygga genom sociala insatser och i samverkan mellan olika aktörer.

Det behövs en medveten politisk insats, kraftfull lagstiftning och verksamheter med varje människas bästa som mål.

 

Samhället

Samhället förhindrar många självmord genom att göra det svårare för självmordsnära att fullfölja impulsen att ta sitt liv. Man bygger till exempel in järnvägsnät, tunnlar och sätter skyddande räcken på broar. Man installerar självmordssäkra kranar, handtag och utrustningar i vården.  

Interventioner kan du läsa mer om under fliken Akut. 

Det behövs också utbildning. Därför har Ellipse Gatekeeper+ utbildningsprogram tagits fram, för alla studerande på olika utbildningsprogram, för redan yrkesverksamma, men också för allmänheten.

Suicidprevention är ett teamwork

Att förebygga självmord är oftast inte ett ensamarbete av en människa. Ingen människa kan rädda sig själv. Vi behöver varandra! Människor är beroende av varandra, av att tillhöra ett kollektiv. Suicidprevention handlar mycket om att öppna allas ögon för varandra! Alla har mycket att tillföra i samhället. Alla behöver ha tillhörighet och hitta sitt sammanhang!

 

Akut självmordsnära människor behöver kvalificerade insatser

Människor i suicidkris och deras närstående behöver omedelbar behandling och utbildning om hur man tar kontroll över sina egna självdestruktiva tankar och varför man inte ska sätta tankar på självmord i verket,

man behöver kunna söka heldygnsvård, tätare suicidpreventiv behandling och kvalificerad samtalskontakt på egen begäran och hjälpt av närståendes medverkan.

 

Samhället behöver förebygga psykisk ohälsa

genom att psykiatrin arbetar mer holistiskt kring personer, i nära samverkan med andra aktörer och med anhöriga, istället för att upplevas som en separat verksamhet, med hindrande sekretess och att människor hålls i passivt, ibland också i slutet, förvar. 

 

Livskunskap

Undervisa eleverna i skolan och hela vägen till ung-vuxen ålder om att

 

❤ det är normalt för en människa att både den psykiska och fysiska hälsan skiftar under en människas liv och

❤ vad man kan göra för att må bättre

❤om glädje och sorg i livet och om

❤existentiella frågor.

 

Livskunskap behöver vara ett eget ämne, med fastställt innehåll, som inte betygsätts och helst leds av samma person under hela skoltiden, gärna en yrkeskategori som vanligtvis inte arbetar på skolan.

 

Allmänheten behöver utbildas i "Psykisk livräddning", i"Första hjälpen till psykisk hälsa", få kunskap om att kunna, våga finnas där för en annan och veta hur man ska agera när man möter en person i behov av stöd samt veta när och hur man söker hjälp för egen del.

 

Att tillhöra en gemenskap, 

att betyda något för någon annan är viktiga sociala komponenter. Kontakter mellan olika personer ger sammanhang och mening, både för den som tar kontakten och för den som tar emot. Det är alltid ett ömsesidigt utbyte av energi som sker när människor träffas! Alla har något att lära av varandra och något att dela med sig av!

 

Kosten

(även sjukhusmaten) är viktig för mående och tillfrisknande. Vi blir vad vi äter! Ekologisk mat, fri från gifter och kemikalier, är att föredra! Kroppen bli mer allert av gröna grönsaker och av frukter, än av kött, som man kan äta betydligt mindre av eller utesluta. Processad mat, färdigrätter och halvfabrikat, är aldrig lika näringsrik som nylagad mat, som du lagar själv av fina råvaror. Laga mat från grunden med bra råvaror! Drick vatten!   

 

Frisk luft och motion är livsnödvändigt

Träning tar bort tröghet, känslor av isolering och fyller kroppen med liv och livskraftiga muskler, vilket ger bättre fungerande kroppsliga funktioner som ämnesomsättning och matsmältning. Har du svårt att komma igång, börja med få enkla rörelser och kortare promenader, för att sedan utöka tiden.    

 

Det finns enkel yoga, till exempel De Fem Tibetanerna, fem enkla rörelser som verkligen kommer att göra skillnad mycket snart, mindfulness och enkla meditationer som man kan söka på internet och lära sig på egen hand.  

 

Självhjälp

att träna på egen hand fungerar (nästan) lika bra som att träna i grupp. Regelbundenheten är viktig för snabbt resultat!

 

Massage - terapeutisk beröring är mjuk och följsam

ger trygghet, kunskap om kroppen. Kroppsminnen kan ersättas och förnyas. Det finns många underbara kroppsterapier som gör människan som ny! De underlättar den personliga utvecklingen och stärker motståndskraften, kroppsfunktioner och väcker upp livsglädje! Efter utrensning av det gamla följer nya behagliga upplevelser!  

 

Släpp det gamla och välkomna det nya!

De första kroppsterapeutiska behandlingarna kan väcka upp sorgen, tårarna kan rinna av beröringen. Det kan kännas konstigt att kroppen behållit mycket minnen som nu som först kan komma upp till ytan. Använd i så fall all blockering som information och del i terapin. Den läkande processen har satt igång! När en dörr stängs öppnas en annan! Livet visar på nya möjligheter. Livet är underbart!

Suicidpreventiva planer

❤❤❤

Upprätta suicidpreventiva planer för alla arbetsplatser personalgrupper, i verksamheter, föreningar och implementera dem hos alla. Det handlar bland annat om besluts- och ledningsstöd, om checklistor som kan följas,

* när en anställd förändras till sitt sätt som väcker oro hos någon i personalgruppen,

* när verksamheten besöks av människor med psykisk ohälsa, eller

* när du möter någon på stan som du förstår behöver ditt stöd.

 

Mellan aktörer i olika verksamheter

kan en samverkan/en samordnad individull plan/SIP behövas, för att tydliggöra vilka insatser som görs och behövs, så att helheten blir tydlig.

 

En aktör i vården eller socialtjänsten kan tillsammans med den person det berör och hens anhöriga, kalla ihop till ett möte då man tillsammans gör en planering. Då vet alla aktörer vilka andra insatser som görs och man samordnar och ger information till de andra samhällsaktörerna, för samplanering och samordning av insatser.

Dela den här sidan

Att utveckla Inre medvetenhet ger tillfredsställelse på ett djupt personligt planDet går inte att hålla människors händer och lära dem att gå


Var och en kommer att göra sitt eget val. En människa mognar genom inre utveckling. Det sker genom kontakt med sitt inre Jag.


I varje människa finns högre medvetenhet i form av ett sant högre Jag, som talar till varje person genom hennes samvete. Vi kan också lära oss lyssna in den rösten. Den rösten säger oss om det vi tänker eller gör sker emot eller med vårt eget inre medvetande. Den egna viljan kan utgå från valen genom den människans Essens, den gudomliga inre kärnan av visdom och kunskap som den människan bär i sitt hjärta. Den personliga viljan kan avskräckas från att gå sin egen väg. Man kan följa strömmen, det någon annan vill få en person till. Vi påverkas av sådant vi hör, vad andra gör, reklam, av vad någon förståsig-påare tycker och tänker och kan ta det som sitt eget. Eller ger en person bara bort sin röst, i tron att någon annan vet bättre än jag själv gör, om vad jag själv behöver eller vill med livet.  


Många är sökare, vet inte vad de ska tro och följer den stora massan, eftersom det känns tryggt i tider som skrämmer. Vi lär oss därför se på livet på olika sätt.


Beroende på händelser i livet, som präglar och som senare medvetandegör, på så sätt sker personlig utveckling. Vissa saker blir tvingande för en del av oss, eftersom en uppkommen situation kan upplevas så jobbig att den behöver ta slut. Går det för långt kan självmord ske, ofrivilligt, utan att personen själv förestått vad som är påväg att hända. Det är lätt att ljuga för sig själv och att inte veta varför och därför är bemötande och hur människor behandlar varandra oerhört viktigt. Det här är ett stort förebyggande område. Men om omgivningen inte ännu anat hur viktig kärleksfrekvensen är för att stödja någon annan, kan omsorgen ta sig olika otryck. Visas omtanken i form av tankar som bygger på rädsla för att den andra kanske inte .... blir det fel i kommunikationen. Därför behövs öppna samtal, öppen kommunikation, som bygger på lyhördhet i form av vänlighet och öppen omtanke.


Något som är självklart för en person kan te sig som en omväg eller fel väg att gå för en annan. Därför behöver vars och ens särdrag och erfarenhet, ges respekt, med varsamhet, för vem av oss har egentligen svar?


Att ta del av saker, ifrågasätta och att söka sig fram i motstånd och tillslut finna svaret, ibland genom sin egen intuition, gör att skillnaderna ökar mer och mer mellan oss, i hur vi uppfattar omgivningen, om vad som är rätt och fel.


Essensen, den inre medvetenheten, håller en människas samvete i balans. Vi är Olika gamla själar. Var och en går framåt i sin personliga utveckling inom olika utvecklingsområden. Vi utgörs alla av dessa ringar, som alla blir till den helhet som utgör en individs personlighet. Familjen är en viktig ring, som ger svar på många frågor.  Utan hjälp av familjen är det svårt att öppna upp för mer kärleksfullhet, mot sig själv och andra (oavsett hur en person uppfattar sin barndom, som utgör den första växtplatsen, innan samhällets och skolans fostran kommer in i bilden). De genuina svaren om vem Jag är finns inom människan själv. Därför behöver var och en personligen gå in i sin egen inre kunskapskälla.


Att stödja en annan person är att vistas i den personens ring och hjälpa personen tolka och se samband och konsekvenser.  


Tillsammans räddar vi liv!