SAMHÄLLSENGAGEMANG FÖR SUICIDPREVENTION OCH EFTERLEVNADESTÖD


Under åren som gått har jag blivit tryggare i min roll och står upp för vad jag själv och människor som vänt sig till mig har för erfarenheter. Någon behövs som sätter ord på och blir en röst för dem som själva inte är istånd att föra sin talan. Media styr samhällsutvecklingen. Ego och rädsla suger näringen ur hela etablissemanget och förvrider verkligheten för i stort sätt alla sammanhang. Därför finns också detta kaos i samhället, som främst går ut över samhällets verksamheter för de svagaste, mest sårbara och missförstådda.


Människor blir som brickor i spel i detta samhälle som istället för att stödja dem, så att deras behov blir sedda och ge människor det stöd som de har rätt till, enligt den rätt som följer detta att vara en människa i ett samhälle som är så rikt  som vårt. Urholkningen av den rätten pratade vi om i socialtjänsten där jag arbetade i slutet av 1980-talet. Vi kunde se redan då vilken utveckling som var på väg.


Det började med New Public Management, som ekonomistyrning också av sociala verksamheter lanserades som. Ett fint ord vars innebörd människor då ännu inte kände till. Men vi skulle få se den ekomiska förskjutningen från förvaltningar och verksamheter till dess ledningar och ägare. Det skedde, först i form av kraftigt ökade bonus och utdelningar och under senare år ifrågasätts det inte längre. Hela samhället handlar nu bara om pengar. I snart sätt varje TV-program handlar det om oerhörda summor som människor kan vinna, så att också de små ska ha sin chans.


Därför ser vi inte att orättmätiga vinster och höga chefslöner suger ur verksamheterna de är satta att leda. Det är klart att detta skapar stress i alla. Orättmätigt uttag av mer av det som tillhör var och en, från samhället, från oss alla, påverkar kraftigt oss alla. Den människan står längre och längre ifrån sitt sanna genuina Jag, som är att vara ett med naturen och med allt skapat. Jordens resurser var en gång ämnade att räcka till alla. Allas munnar skulle mättas. Men fördelningen i samhället började snart se annorlunda ut.


Den som tillskansar sig mer än vad som är en människas behov, på samma sätt som den som inte får sitt behov tillgodosett, hamnar i tillstånd av stress, på naturliga grunder. Stressen gör systemet sjukt. Både det kroppsegna och det samhälleliga. Där är vi. Lösningen är att mänskligheten åter lyssnar till den högre medvetenheten, alltså hittar till kärleken i sitt hjärta, genom att lyssna på sitt eget samvetes röst. Svaren har varje människa  inom sig. Det blir som att gå ett slags baklänges gående. Som ett omtag, för att rannsaka och möta sig själv där det blev fel. Genom sitt sanna Jag, i sitt samvete, genom sin personlighet, genom att bli ett och Sann inom sitt eget Själv, finns fortfarande räddningen av den människan. I samklang med naturens egna lagar, i kärlek till sin medmänniska, i gemenskap där inte avundsjuka och jakt på egots triumfer kliver på andras känslor, andras rätt och utestänger och utrotar de man ser som olika, som därför hotar.


Att ta sitt liv är ingen lösning, du kan inte fly eftersom inte ens döden är ett slut. För när våren kommer återgår allt i skapelsen till ett nytt liv. Civilisationer kommer och går har vi lärt oss. Vår står på randen till vår egen undergång, om inte dess människor tar sitt förnuft till fånga. Börja du med ditt, så följer jag mitt och eftersom vi egentligen är likadana och kommer fram till det genom stigande medvetenhet, så förenas vi och det skapar en högre dimensionell frekvens! Läs mer under Tips här på hemsidan.


Här följer en tillbakablick på hur min förståelse och mitt engagemang ökat för att rädda människor från onödiga självmord. Genom förståelse för det förflutna kan vi bli medvetna om samtiden och lära oss leva i nuet, utan ångest och svårmod, genom att känna tacksamhet och livsglädje. Det räddar liv. Tillsammans räddar vi liv! ❤❤❤

Dela den här sidan

Svar till Blekinge Läns Tidning efter att de den 14 oktober 2022 infört tre artiklar med uppmaning till läkarkåren att behöva diskutera dödshjälp:

Månd 17 oktober 2022

Tillsammans kan vi rädda liv!

Det framgår inte av artikeln med rubriken ”Läkarkåren behöver diskutera dödshjälp” vem det är du Ingemar Lönnbom citerar. (BLT 14/10-22). Vill du genom det du skriver förorda dödshjälp? Vems ärende går du när du skriver att frågan ”behöver diskuteras utan gälla övertoner och med argument som är fast förankrade i vetenskap och forskning”.

Peter Valverius, chefläkare i psykiatrin i Blekinge tonar ner hela frågan. (BLT 14/10-22) Är påståendet ens relevant? Liksom Peter Valverius, vill jag betona att psykiatrin 2022 inte är detsamma som för 30 år sedan.

Enligt suicidpreventiv forskning vet vi hur viktig media är för att rädda liv: ”ta hänsyn till samhällsnyttan för människor som är mottagliga för denna typ av rapportering, som personer som kämpar med en självmordskris eller annan psykisk kris. Professionell mediabevakning på de här områdena spelar en viktig roll för att förebygga självmord. Närma dig självmord på ett professionellt sätt. Säkerställ kvaliteten i informationen. Kom ihåg att ditt val av ord, fraser, illustrationer, rubriker, ämne och budskap kan rädda ett liv.” Källa; Medias roll i främjandet av psykisk hälsa och förebyggande av självmord. En guide för anställda i media. Baran A.m.fl. Mediagruppen i Arbetsgruppen för förebyggande av suicid och depression vid Folkhälsorådet, Hälsoministeriet. Warszawa 2018

Att dra slutsatsen från Ann Sofi Ahlbergs erfarenhet (BLT14/10-22) med önskan om dödshjälp för svårt psykiskt sjuka personer som medicinerat i många år är att bortse från modern suicidpreventiv forskning, som vården behöver anamma mer. Varje människas liv har ett högt värde. Livet är oantastligt, en gåva för inre växande och utveckling, samt en biologisk process. Att försöka avsluta det på egen hand ger ångest, det är inte en handling av en frisk person.

Ingen ”väljer” att ta sitt liv. Ordvalet här är mycket viktigt, vilket media behöver ta till sig för att minska stigma och tabu. Forskning visar att hjärnan är anatomiskt annorlunda hos en avliden i självmord, som en effekt av kemiska processer och kronisk inflammation i hjärnan. I ett tillstånd av bl.a. psykos eller djup ångest sker självmord om inte hjälp, interventioner, sätts in i tid. Ångest kan förstärkas av tankar på självmord. Rigida, förvrängda, fastlåsta tankar behöver motverkas individuellt genom t.ex. motiverande aktiviteter, musik, rörelse. Det finns kunskap om hur man kan hantera omöjliga känslor, t.ex. 12stepsplan.com. se ellipse.12stepsplan.com

”Nicke” Niklas Ahlbergs liv beskrivs i artikeln av mamman som att han har ett ”olevbart liv”. Läkare, terapeuter, behandlare, tillsammans med närstående behöver hjälpa människor finna den bakomliggande orsaken, och tillsammans med verksamheter i samhället ge förhöjd livskvalité genom lämpliga aktiviteter, socio-ekonomiska-gemenskapsfrämjande insatser och göra allt för att ge patienten hopp.

Att blanda ihop suicidprevention och dödshjälp är mycket olyckligt. Att införa dödshjälp även i begränsad form kan öka självmorden i en region eller i ett land, visar forskning. Mer om bl.a. den forskningen finns i Ellipse Gatekeeper+ Liv & Kris Suicidpreventiv utbildning, som du hittar en länk till på Ellipse hemsida ellipse.12stepsplan.com. Närstående och olika verksamheter behöver finnas som en del av vården-eftervården, tätt återkommande efterlevandestöd behöver ges den efterlevande familjen direkt efter en närståendes självmord. Jag står till förfogande i det sistnämnda, såväl för tidningens journalister som för efterlevande. Genom min erfarenhet har jag fått mycket kunskap.

Maiellen Stensmark

Ordförande i SPES Blekinge - SuicidPrevention och EfterlevandeStöd, åren mars 2011-februari 2024; maiellenstensmark@hotmail.com

Partner i Erasmus+projektet ELLIPSE- Nätbaserad utbildning i Livslångt Lärande I Prevention av Suicid i Europa, ellipse.12stepsplan.com

Egen hemsida räddaliv.se

Socionom/samhällsplanerare, högstadie- och gymnasielärare, med egen erfarenhet av självmordsförlust, Livsdoula, med samtalsstöd för familjer och enskilda.

Första utbildningen av efterlevande i Postvention hölls i Järnavik i Blekinge

Vi träffades 9-10 september, den Suicidpreventiva dagen 2022 i Järnavik, för retreat och utbildning i ELLIPSE utbildning av efterlevande, vi med egen erfarenhet av Postvention i Blekinge eller av självhjälpsträffar i SPES Blekinge. 

Det blev ett utvecklande, härligt men intensivt dygn tillsammans. På lördagen med Dennis Hollström, hans breathwork och avslappnande musik och Asher Movement, som dessförinnan hjälpt oss till kroppsuppfattning genom enkel yoga och därefter följde en underbar vegetarisk och till stor del hem-odlad kulinarisk upplevelse i form av trerättersmeny av Matilda Hjärtstam. Tänk så fint det kan bli! Vi kan bara säga TACK!

Det här är inlägget av Dennis Breath Journey på Facebook efter lördagen med oss

SPES Blekinge fick ny ordförande 27 juni 2022

https://sverigesradio.se/artikel/spes-blekinge-har-fatt-en-ny-ordforande

Efter att jag Maiellen blivit vald 12 gånger till ordförande kunde jag nu äntligen lämna över ordförandeskapet. Thomas Eriksson, Olofström, har varit med på Efterlevande-träffarna i Karlshamn sedan starten hösten 2018 och han var även i Karlskrona när vi under ett kort tag också  hade verksamhet här under våren 2022. Thomas gick också  Riksföreningen SPES utbildning för kontaktpersoner.

Det känns mycket fint att Thomas ville bli ordförande. Som MAN får han förhoppningsvis rollen att visa andra män hur viktigt det är att kunna prata om svåra saker och om känslor. Merparten av alla självmord står män för, medan de flesta som kommit till SPES-träffarna är kvinnor. Vi önskar Thomas lycka till i sin viktiga uppgift!

Också du man, eller kvinna som har självmordstankar och känner att du skulle vilja prata med andra i liknande situation är välkommen att ta kontakt med oss i SPES Blekinge. Vi startar gärna upp en samtalsgrupp!

______ ______ ______ _____ ______


Så stod det på Blekingekretsens hemsida tills Riksföreningen SPES den 11 februari 2024 tog bort det eftersom det bröt mot deras stadgar att bjuda in för att hjälpa medmänniskor hantera självmordstankar och tala om det där vi bjöd in till efterlevandestöd.


Tilläggas ska att Maiellen återigen lät sig väljas till ordförande på Årsmötet 2023. Thomas började nytt jobb och fick mindre tid, så redan under det året var Maiellen fortfarande aktiv, mest genom vårt tidiga efterlevandestöd till hela familjer och i Ellipse. De i styrelsen hade inte själva varit med om att få tidigt efterlevandstöd utan kommit med efter att Maiellen startat upp i Karlshamn. De såg inte hur värdefullt stöd vi hade att erbjuda. Någon var mer påverkad av Riksföreningens verksamhet och deras syn på att vara efterlevande, som har en drygt 30-årig historia  av verksamhet för och med efterlevande som fått klara sig igenom sin suicidförlust helt eller delvis på egen hand.


Eftersom SPES Blekinge var påväg att få ett Erasmus+projekt, den här gången i Postvention, valdes jag igen till ordförande. Vi skulle fortsätta Anna Baran och jag, nu i ett Småskaligt projekt. Tillsammans med människor i Polen skulle vi under ett år ta fram en utbildning på tre språk, svenska, polska och engelska i efterlevandestöd. Den suicidpreventiva utbildningen på Ellipse hemsida skulle bli komplett genom denna gratis utbildning i efterlevandestöd. 

FOLKHÄLSOPRISET 2021 I KARLSKRONA KOMMUN GICK TILL SPES-BLEKINGE

https://www.youtube.com/watch?v=HGktXWbsYlo

 

Tisdagen den 23 november 2021

Folkhälsorådets ordförande Marianne Ehn Thorell talar till Kommunfullmäktige:

"Ordförande, presidium, ledamöter och åhörande. Idag har jag åter äran att stå här som ordförande för Folkhälsorådet och presentera årets Folkhälsopristagare. - Sedan priset instiftades 2017 har antalet nominerade varierat och insatser för att få människor att röra på sig har dominerat, men det verkar som om medvetenheten om att folkhälsa är mer än träning sakta men säkert ökat i Karlskrona. Under de senaste åren har psykisk hälsa uppmärksammats allt mer och börjat ta plats i det allmänna samtalet.

Suicidprevention är en prioriterad del av arbetet mot psykisk ohälsa. År 2020 dog 1168 personer i suicid i Sverige och statistiken är tydlig. Det finns en ökad risk att människor som förlorat en nära anhörig i suicid själv begår självmord. Därför är det rent livsavgörande att efterlevande hittar någon att samtala med som förstår komplexiteten i de känslor av sorg, vrede, skuld och saknad som en älskad persons självmord för med sig.

Där kommer årets Folkhälsopristagare in. De ger på frivillig basis stöd och samtalshjälp till efterlevande, såväl i det akuta skeendet som över tid. Jag hoppas att det här priset hjälper till att sprida kunskapen om det viktiga arbete de gör, så att fler Blekingebor hittar den hjälp som är så oerhört viktig när en kära anhörig avslutat sitt eget liv. Välkomna upp på scenen Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES Blekinge.

Jag ska läsa upp motiveringen också. Folkhälsopriset 2021 har tilldelats SPES Blekinge. Ett självmord påverkar många och det finns också en stor risk att även de efterlevande drabbas av psykisk ohälsa. SPES Suicid Prevention och Efterlevandes stöd Bleking, är en ideell organisation som erbjuder hopp och stöd till närstående när någon har tagit sitt liv och förebygger att fler drabbas i morgon. Alla som verkar inom SPES har själva mist någon genom självmord, så stöd ges från efterlevande till efterlevande. Att snabbt fånga upp och stötta dem som blir kvar är ett mycket värdefullt arbete."

Maiellen Stensmark tackar för priset:

"SuicidPrevention har tre steg; att på olika sätt Förebygga, Intervention- alltså att intervenera, att verkligen tydliggöra hur viktig en person är, med en direkt insats för att rädda liv, och Postvention, stödjande och förebyggande insatser som riktas till de efterlevande direkt efter ett självmord.

Efterlevandesamtal är att ge motivation, kraft att gå vidare med sitt eget liv, om hur man gör det, i steg för steg och med vilka redskap. Vi som själva är efterlevande vågar gå in i det smärtsamma, kan lyssna, förstå att man behöver älta, vi vet att man kan befria sig från de mest svåra minnesbilder, vi behöver titta bortom skam och skuld som ofta följer efterlevande efter ett självmord.

Det gör mig varm om hjärtat när familjemedlemmar jag träffar under postvention hjälper varandra att berätta, de lägger pussel, vidgar synfältet och ger, om inte förståelse, så möjlighet att ändå leva med vetskapen om självmordet. Det behövs sällan mediciner när människor istället får direkt stöd, får sätta ord på tankar, hjälp att förstå sin känslor, inte lämnas ensamma utan istället får hjälp att bära varandra.

SPES Blekinge är först ut i Sverige med debriefing för familjegrupper efter ett självmord. Shneidman sa redan -72 att ett tidigt stöd för närstående är det bästa sättet att förebygga självmord. Det stärks av ny forskning av bland annat Karl Andriessen, Australien, som fann stöd för att inkludera efterlevande, som själva har kunskap på området, för att tackla trauma efter självmord. Ingen människa vill ta sitt liv, ingen människa väljer att ta sitt liv, även om det är ofta så vi hör talas om självmord.

Självmordsnära upplever ett outhärdligt lidande, som under ett ögonblick kan leda till att en människa som saknar hopp om att situationen någonsin kommer att förändras, tar sitt liv. Det kan ske under en psykos, under påverkan av droger eller hos en person i djup depression. Processen kan pågå under en längre eller kortare tid.

Anna Baran, som är överläkare på Mellanvården i Karlshamn och jag, vi ville bidra på det här området, så vi sökte Erasmus+pengar från Eu och vi har under tre år, vi är på det sista året nu, tagit fram en gratis suicidpreventiv app, som jag tänkte prata bara lite om med dig. Den finns på 6 språk och utgår från inlärning och medvetenhet. Det finns redan ett par olika säkerhetsplaner på olika håll i världen, till exempel Stanley Browns Säkerhetsplan, som vänder sig till personer med väldigt hög självmordsrisk. Den visade sig minska antal självmord med 50%.

12 stepsplan.com vänder sig till alla, den förbättrar människors förmåga att hantera svåra situationer. Den innehåller delar av kognitiv och dialektisk beteendeterapi. Vi har lagt ihop det bästa av det bästa. Appen är en räddningsplan. Låt den bli en del också av din vardag. På samma sätt som fysisk träning. Istället för att träna muskler så tränas delar av din hjärna, precis som med muskelträning, så tar det tid att lära sig en ny livsstil. Men lär dig hur du ska göra om du drabbas av tillstånd av att tappa kontroll och sunt förnuft, sådant som kan leda till döden. Lär sedan andra att använda appen; klienter, patienter, partikolleger människor du har i din omgivning, på fritiden eller på arbetsplatsen, personer som du anser behöver stöd. Våga ta kontakt, fråga hur de mår: -Har du tankar att ta ditt liv? -Ditt liv är alldeles för värdefullt, även om du inte tänker så nu. Jag är här för att hjälpa dig och det finns andra som har det som arbete.

Det är okunskap att självmord sker, eftersom människor inte vet HUR de ska hantera självmordstankar. Vi har en överlevnadsinstinkt som leder till att man söker hjälp, men den aktiveras inte alltid. Även om man söker hjälp kan det ske att omgivningen inte kan läsa av signalerna och agera på dem.

Jag riktar ett stort tack till er, som idag ger SPES Blekinge Folkhälsopriset 2021. Ni ger erkänsla till det här betydelsefulla arbetet som vi gör, och som du så mycket riktigt sa här, så utgör ju vi själva då en riskgrupp för att ta vårt eget liv, när vi har varit med om att ha förlorat en närstående i självmord. Det finns människor som inte har någon hjälp när ett självmord har ägt rum. De har också svårt att hitta till oss och de kommer alldeles för sent i kontakt med oss. De har brottats själva alldeles för länge, eftersom efterlevande inte finns med i teamet av jourläkare, räddningstjänst, polis, psykiatri, vårdcentraler, så hänvisar ingen till oss. Bara de med starka anhöriga eller kontakter, som söker via nätet hittar fram. Ingen i vården skulle komma på tanken att inte ge första hjälpen för att rädda ett liv efter en hjärtinfarkt. Men när det gäller svårt psykiskt lidande så ges inget stöd och inget tätt återkommande stöd. Människor i chock överges. Samtycke krävs av dem. De tvingas bestämma själva om de behöver stöd och vilken hjälp de behöver och i en så utsatt situation. Det här orsakar att vi vidmakthåller tabu.

Så släpp in efterlevande och deras kunskaper i verksamheterna och ge samhällsstöd till alla människor i självmordskris.

Det här har en andlig och själslig aspekt. Antilopmänniskor kan inte bli hjälpta av lejonmänniskor som inte har förstått. Vad betyder det, kanske du undrar? Svaren hittar du i den här appen 12stepsplan.com.

Ett stort tack. Tillsammans kan vi rädda liv! Och idag har jag fått ett mess från en kvinna som förlorat sin mamma i år. ”Jag vill tacka dig för allt du gjort och gör. Det är verkligen av betydelse. För mig har det handlat mycket om att få kunskap och förståelse. Förståelsen har hjälpt mig att förlåta och förlåtelsen gör att jag lyckas bära sorgen och tillåter mig att kunna gå vidare.”

Tack! Vi får 20 000 kronor till SPES Blekinge för att användas inom suicidförebyggande arbete och efterlevandestöd. Tusen Tack!"

ÅRETS ELDSJÄL 2021

2021-10-14

På onsdagskvällen under Psykiatriveckan delades det ut ett pris till årets Eldsjäl.

SPES Blekinge förärades utnämnandet och ett pris på 10 000 kronor till anhörigföreningen, som jag, Maiellen, fick ta emot.

I mitt tacktal berättade jag om

efterlevandestöd i både Karlskrona och Karlshamn. Det är kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg som tillsammans med SPES bjuder in till efterlevandestöd på Regeringsgatan 64 i Karlshamn, som lånar ut lokal och bjuder på fika under våra träffar.

Om POSTVENTION I BLEKINGE; efterlevandestöd så snart vi får veta av någon i familjen att ett självmord inträffat. Vi träffas, de närstående tillsammans med en person från SPES Blekinge, en person med egen erfarenhet av att ha förlorat en närstående i självmord. Det är oerhört viktigt med tidigt efterlevandestöd och det ger HOPP. Att kunna lägga pusslet tillsammans med någon med egen erfarenhet är a och o. De sista dagarna, hur de varit, olika personer har sina berättelser, saker som sagts, inte sagts, samtal om hur situationen kunde leda till självmord - om hur man gör för att ta sig igenom det här, om hur det går att överleva chocken, smärtan och sorgen. Familjemedlemmarna får tips om hur man bär varandra och sig själv, genom att andas, få i sig mat och dryck, att sova hos någon ger tröst och skydd. Vi ses tätt den första perioden, alla tillsammans. Vi talar om alla rädslor, föreställningar som dyker upp och lämnar inte någon ensam i det här svåra.

Jag berättade också om att ELLIPSE-projektets gratis app i psykisk hälsa, för att förebygga självmord, snart är klar! På sex språk: engelska, svenska, norska, polska, tyska och ungerska. läs mer www.e-llipse.com

På torsdagsmorgon ringde Patrik Franke från radio P4 och frågade om han kunde komma till jobbet och intervjua mig om hur det kändes att få utmärkelsen. Det är den länken du tar del av här.

https://sverigesradio.se/artikel/ett-raseri-inom-mig-att-det-far-fungerar-som-det-gor

Arbetskamraterna firade mig och det ideella arbetet jag gör i SPES Blekinge genom att bjuda på tårta! En av lokaltidningarna hade ett reportage.

https://www.blt.se/nyheter/hyllad-utsags-till-arets-eldsjal-gor-ett-viktigt-arbete-for-hart-drabbade-e5244b29/

Insändare i Blekinges 2 lokala tidningar, sociala medier och lokalradio och teve den 3 maj 2019

Kommunen har ännu inte bett rektor Johan om ursäkt

Sydöstran skriver felaktigt på valborgsmässoafton, den 30 april 2019, att ”Kommunen bad om ursäkt för beskyllningarna och händelsen utreddes”. Sanningen är den att 5 år efter de grava beskyllningarna som ledde fram till Johan Johanssons djupa depression och tragiska självmordsförsök har ingen ursäkt fortfarande lämnats.

Johan anklagades offentligt under en presskonferens för att, som rektor på den skola där Yara gick, inte ha anmält till socialtjänsten om Yaras skador. Han blev avstängd från sin tjänst, trots att han följt alla rutiner och gjordes skyldig till att ha orsakat Yaras död. Den anklagelsen ledde till att rektorn i sin djupa sorg och förtvivlan skadades mycket svårt i en trafikolycka.

En suicidal skam vilar över Karlskrona

Skammen som kommunen riktade mot sin rektor efter Yaras tragiska död riktas nu istället tillbaks till Karlskrona kommun. 5 år efter händelsen att ha utpekat Johan som ansvarig för Yaras död, att han skulle ha brustit i sin tjänsteutövning, har Johan Johansson fortfarande inte fått upprättelse. Inget skadestånd har betalats ut, ingen ursäkt har lämnats.

Karlskrona kommuns hanterande av Johan är en stor skandal

Att Sydöstran publicerar en artikel med samma osanning blir bara för mycket. Backa, gör om och gör rätt. Att Karlskrona kommun kompenserar Johans tragiska öde med en offentlig ursäkt, utbetalar en gottgörelse och ett skadestånd är det minsta han och allmänheten kan begära.

Maiellen Stensmark

Ordförande i SPES Blekinge – anhörigföreningen Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd Blekingekrets

Artikeln har idag på morgonen skickats in till massmedia.

 

Arbetssätt i suicidprevention

Att skapa ett tydligt arbetssätt är vägen till framgång i det suicidpreventiva arbetet. För detta krävs politiska beslut, avsatta medel och medvetenhet!

En suicidpreventiv plattform

Förslag har lämnats till politiker och tjänsteman (2015 och igen tillsammans med en psykiater i Blekinge 2018 och 2022) om att inrätta en (suicid)preventiv plattform, ett centrum för prevention och

upprätta en kunskapsbank för regionen; för att sammanställa statistik över antalet självmord i länet, med uppgifter om var självmorden skett (även självmordsförsök)/ tillvägagångssätt, för att kunna ge

utbildningsinsatser, även enskilda program efter ett självmordsförsök, men också för att dela

forskningsresultat, visa arbetssätt som på andra håll visat sig gynnsamma, samt följa upp varje självmord (självmordsförsök) i länet med en

händelseanalys, för att bättre kunna följa upp, förebygga, utbilda och informera.

 

PREVENTIVA TEAMET I VARJE REGION

-En suicidpreventiv organisation i regionen kan till stor del bestå av redan anställda på olika arbetsenheter,  med specialintresse, kunnighet i just suicidprevention och efterlevandestöd.

Det viktiga är att det är Personer med Levd Erfarenhet av suicidkris - tankar och planer på självmord, självmordsförsök och efterlevande efter en närståendes självmord - som med sin erfarenhet och kunskap utför arbetet,

samt att organisationen utbildas för att arbetet ska utföras på samma sätt, oavsett vilken person i tjänst.

 

Ett tidigare förslag var att:

Länsgemensam psykiatri finns i Blekinge, med minnesenhet, ätstörningsenhet och sexologimottagning. Skulle det också kunna finnas en (Suicid)Preventiv enhet?

Dit ska både självmordsnära som inte hittat rätt i vården, deras närstående och efterlevande kunna vända sig för att få hjälp, genom samverkan, med målsättningen att Rädda Liv! 

- som kan vara en sammanhållande kraft/ för att sprida kunskap genom föredrag,  informationer, och självhjälpsträffar för olika grupper, 

- som är tillgänglig för oroliga anhöriga och kan hänvisa dem och 

- självmordsnära personer, till rätt aktörer i vården och samhällsservice som socialförvaltning/ barn/vuxen, missbruks- funktionsstöds- arbetsmarknadsenhet/ arbetsförmedling, ekonomiskt bistånd och skuldsanering, Barn och Ungdomspsykiatri (BUP), vuxenpsykiatri/beroendeenhet, vårdcentral och annan specialistmottagning.

- som kan stötta arbetsgivare och anställda, för att förebygga självmord och genom stöd på arbetsplatsen, när någon dött i självmord.

- som ansvarar för arbetet med Postvention, med direkta insatser efter ett självmord för familjegruppen, för de anställda inom vården som var direkt inblandade, för gruppen räddningspersonal,

- som kan leda arbetet med att sammanställa en händelseanalys som direkt ger feedback till berörda och förebyggande insatser för grupper i riskzonen.

Förslag är frön som såtts, som förhoppningsvis leder till någonting konkret i samtliga regioner.

 

Projektledare i Samordnad Individuell Plan, SIP

Under 2017 anställdes jag som projektledare av Landstinget i Blekinge, för att tillsammans med representanter för kommunerna och landstinget i Blekinge ta fram ett förslag till utbildning och organisation för arbetet med Samordnad Individuell Plan, SIP i Blekinge.

Under samma tid ställde jag frågan om SIP används i det suicidpreventiva arbetet på andra platser, när jag deltog i en nätverksträff i Sydsvenska Nätverket för Suicidprevention. Jag fick till svar att Växjö och Ljungby, genom det suicidpreventiva teamet, gör det. Arbetet i Blekinge går sakta framåt men det känns oerhört positivt att höra om regioner som kommit längre!

Lokalt och regionalt engagemang

Jag har på flera sätt som ordförande i SPES Blekinge 2011-2022 försökt att väcka lokalsamhället vad gäller det förebyggande arbetet.

Från talarstolen i kommunfullmäktige, genom tal på torget, vid öppen utfrågning av politiker inför valet 2014 och genom att arrangera teaterföreställningar. 

Genom lokalt politiskt engagemang i kommunfullmäktige har ett beslut tagits om att inrätta suicidpreventiva planer i Karlskrona kommun.

❤❤❤

Det fanns 6 Suicidpreventiva Nätverk i Sverige. Jag har deltagit i träffar i det Sydsvenska Nätverket för Suicidprevention som omfattar Region Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland och representerade den ideella föreningen SPES Blekinge. Ibland har jag varit ensam från Blekinge som deltagit på träffarna. Genom det arbetet förstod jag mer hur olika man arbetar med suicidprevention i olika landsting och kunde ta med mig tankar hem som jag delade med dem i arbetsgrupper i Blekinge som jag deltog i. Några regioner i Sverige har kommit mycket långt medan i andra ligger arbetet i sin linda. Sedan 2020 är det de suicidpreventiva samordnarna i de olika regionerna som träffas, så vi lekmän är inte längre med.

Nationella suicidpreventiva konferenser hålls vartannat år, på olika platser i Sverige och jag har deltagit på några av dem. Jag efterlyser mer praktiska insatser och har svårt för att det bara blir prat handläggare emellan när det är politiska frågor och handlar om samordning och tydlig struktur i en gemensam nationell bas och lokala praktiska direkt stödjande insatser som behövs.

Folkhälsomyndigheten ansvarar 

2015 fick Folkhälsomyndigheten medel och uppdraget att samordna arbetet med suicidprevention. 2018 fick riksorganisationerna SPES, Suicide Zero och MIND statliga bidrag för sin verksamhet och man har kunnat anställa fler i sina verksamheter. 

Ett pressmeddelande kom från regeringskansliet lördag 30 juni 2018 att "regeringen avsätter extra medel som Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att fördela till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention och ger också Folkhälsomyndigheten uppdraget att planera och genomföra en nationell kampanj för att öka kunskapen om dessa frågor och minska stigmat."

 

 

Genom uppföljning, kontakter som tagits med Folkhälsorådet, politiker och tjänstemän som till exempel folkhälsosamordnare, verksamhetsansvariga och forskningsenheten på landstinget, har jag försökt att göra suicidprevention, självmordsnäras och efterlevandes situation mer synlig.

Mitt arbete har ännu inte lett till några förbindande suicidpreventiva insatser som jag känner till. Inte att händelseanalyser görs efter varje självmord och självmordsförsök. Inte att utbildning och stöd med automatik sätts in efter självmordsförsök och till dem som söker för självmordstankar. Men jag blev inbjuden att delta (åren 2018-2019) i Projektgruppen för Suicidprevention som tog fram förslag till en handlingsplan i Suicidprevention för Region Blekinge. Fler vågar prata idag i de här frågorna i samhället till stor del beroende på allas våra ideella insatser sedan mer än 35 år runt omkring i Sverige. Länsövergripande manifestatoner i Blekinge och Karlskrona, den 10 september, på den internationella Suicidpreventiva Dagen har också ägt rum.

Politikermöte på Kaipledaplatsen i Karlskrona inför valet 2014

Politikermöte på Kaipledaplatsen i Karlskrona inför valet 2014

Jag har engagerat mig för att få suicidprevention och stöd till efterlevande på agendan

❤❤❤

Vi måste fortsätta arbetet med att ta bort tabun och stigma runt att människor tar sitt liv. Jag har en klar målsättning med mitt engagemang och det är nollvisionen, att en människa som dör i suicid är en död för mycket. Det talas mer öppet om människor som har tagit sitt liv idag än för några år sedan, men det talas fortfarande inte om hur vi alla kan förebygga att en människa tar sitt liv.